www.kkoum.com
 
PENAWARAN & PERMINTAAN AGREGAT : BAB 5 

Direktori Ilmu-Penawaran & Permintaan Agregat

   

5.1 PERMINTAAN AGREGAT
( Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang & perkhidmatan oleh pengguna dalam ekonomi. ) Permintaan agregat boleh ditunjukkan dengan menggunakan keluk atau jadual yang menunjukkan pelbagai jenis barang & perkhidmatan yang dibeli secara kolektif pada paras harga tertentu. Bentuk Keluk Permintaan Agregat (AD) & Keluk Permintaan Pasaran adalah sama tetapi faktor yang menyebabkan keluk tersebut bercerun negatif adalah berbeza. Faktor-faktor yang menyebabkan keluk permintaan agregat bercerun negatif ialah :
a) Kesan Kekayaan
- perbelanjaan atau penggunaan yang dilakukan oleh pengguna bergantung kepada kekayaan iaitu satu hubungan yang positif. ( Kekayaan merujuk kepada pemegangan wang, saham, bon, rumah serta asset fizikal yang lain. Kekayaan yang dimiliki
dipengaruhi oleh paras harga )
b) Kesan Kadar Bunga
- kesan kadar bunga ditumpukan kerana perubahan paras haraga memberi kesan terhadap kadar bunga
- kesan ini mempengaruhi penggunaan & pelaburan
c) Kesan Pembelian Asing ( Eksport & Import )
- jumlah eksport & import dalam sesebuah ekonomi bergantung kepada harga Domestic & asing
5.1.1 Menerbitkan Keluk Permintaan Agregat (AD)
Keluk AD dapat diterbitkan daripada model Perbelanjaan Agregat (AE). Permintaan Agregat (AD) adalah jumlah permintaan barang & perkhidmatan dalam ekonomi
5.1.2 Penentu Permintaan Agregat (AD)
Keluk AD menunjukkan hubungan negatif antara harga & kuantiti. Sebarang perubahan harga akan menyebabkan perubahan permintaan agregat iaitu perubahan kuantiti keluaran agregat yang diminta. Antara komponen perbelanjaan agregat ialah Penggunaan (C), Pelaburan (I), Perbelanjaan Kerajaan (G) & Sektor Asing (X – M)
a) Penggunaan (C)
- perbelanjaan Penggunaan (C) dikaitkan dengan isi rumah
- antara faktor yang boleh mempengaruhi penggunaan ialah :
i. Kekayaan Pengguna
- ia melibatkan asset kewangan (bon & saham) & asset fizikal (rumah & tanah)
ii. Jangkaan Pengguna
- ia lebih tertumpu kepada pendapatan benar
iii. Hutang Isi Rumah
- pengguna yang banyak berhutang akan mengurangkan perbelanjaannya kerana wang atau pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk membayar hutang
iv. Cukai
- ia merupakan satu bocoran kepada pendapatan pengguna
- peningkatan kadar cukai pendapatan akan mengurangkan pendapatan boleh guna pengguna.
b) Perbelanjaan Pelaburan (I)
- perbelanjaan pelaburan (I) dikaitkan dengan firma
- perubahan pembelian barangan modal & pelaburan-pelaburan lain akan menyebabkan peralihan keluk AD sama ada ke kiri atau ke kanan
- antara faktor perubahan pelaburan ialah :
i. Kadar Bunga
- peningkatan kadar bunga yang disebabkan oleh faktor selain daripada harga akan mengalihkan keluk AD
ii. Jangkaan Pulangan dari Projek Pelaburan
- pulangan yang tinggi dari sesuatu projek merupakan satu keuntungan kepada firma
- jika pulangan yang tinggi dari projek yang dijalankan, pihak firma akan menambahkan pelaburan dari segi pembelian
barangan modal
iii. Cukai Perniagaan
- ia merupakan suatu bocoran kepada firma
- kadar cukai yang tinggi akan mengurangkan keuntungan selepas cukai & akan mengurangkan intensif untuk firma
meningkatkan pelaburan
iv. Tahap Lebihan Kapasiti
- ia bermaksud masih terdapat sumber-sumber pengeluaran yang tidak digunakan
- lebihan kapasiti yang tinggi akan melambatkan permintaan untuk barang modal yang baru & mengurangkan permintaan
agregat
v. Teknologi
- penemuan teknologi baru dapat menjanakan perbelanjaan pelaburan & meningkatkan permintaan agregat
c) Perbelanjaan Kerajaan (G)
- penyediaan kemudahan infrastruktur ialah untuk menjelaskan perbelanjaan kerajaan.
- jika kerajaan meningkatkan perbelanjaan untuk menyediakan infrastruktur melalui dasar belanjawan mengembang, keluk AD beralih ke kanan.
- jika kerajaan menjalankan dasar belanjawan menguncup pula, keluk AD beralih ke kiri.
d) Perbelanjaan Eksport Bersih
- perubahan eksport yang berkaitan dengan peralihan keluk AD adalah disebabkan oleh faktor selain harga.
- antara faktor perubahan eksport selain harga ialah:
i. Pendapatan Negara luar (asing)
ii. Kadar pertukaran asing.
5.1.3 Peralihan Keluk Permintaan Agregat(AD) & Modal Perbelanjaan Agregat (AE)
Perbelanjaan agregat terdiri daripada penggunaan ( C ), pelaburan ( I ), perbelanjaan kerajaan ( G ) dan eksport bersih ( X – M).
Jika berlaku perubahan dalam salah satu komponen tersebut, keluk AD akan beralih dengan mengandaikan paras harga adalah tetap.
( Jarak AD0 ke AD1 = DI x k, di mana k ialah pengganda )
Latihan 5.1
1. Apakah yang ditunjukkan oleh Keluk Permintaan Agregat yang bercerun negatif dari kiri ke kanan?
Keluk permintaan yang berkecerunan negative menunjukkan hubungan negatif di antara harga & tahap pengeluaran dengan andaian faktor-faktor lain dalah tetap.

2. Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi perubahan Keluk Penawaran Agregat ke kiri atau ke kanan.
3 faktor yang mengubah keluk permintaan agregat:
a) Perbelanjaan penggunaan
b) Perbelanjaan kerajaan
c) Pelaburan
3. Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan makroekonomi dalam jangka masa pendek?
Keseimbangan makroekonomi jangak pendek merujuk kepada keadaan di mana firma & pembekal-pembekal sumber tidak mengetahui keadaan pasaran sepenuhnya. Ianya berlaku bukan pada tahap guna tenaga penuh.
4. Sekiranya kerajaan Malaysia berbelanja lebih banyak dengan membeli lebih banyak barang & perkhidmatan, adakah perubahan ini merupakan satu dasar belanjawan atau dasar kewangan? Mengapa?
Perubahan perbelajaan kerajaan merupakan satu dasar belanjawan(fiscal) kerana perbelanjaan kerajaan merupakan salah satu alat yang biasa digunakan oleh kerajaan dalam melaksanakan dasar belanjawannya.
5. Mengapakah Keluk Penawaran Agregat jangka masa panjang berbentuk menegak?
Keluk penawaran agregat jangka panjang berbentuk menegak kerana output yang dikeluarkan adalah output potensi & peningkatan kos & harga adalah seiring.

 

 

5.2 PENAWARAN AGREGAT (AS)
( Penawaran agregat bermaksud jumlah penawaran bagi barang & perkhidmatan dalam ekonomi). Takrif ini adalah anologi kepada definisi penawaran individu bagi barang & perkhidmatan
5.2.1 Penawaran Agregat dalam Jangka Pendek
Keluk Penawaran Agregat (AS) dapat dibahagikan kepada 3 bahagian :
a) Mendatar (Jeda Keynesian)
- bahagian ini menunjukkan ekonomi berada pada tahap kemelesetan & kadar pengangguran sumber yang tinggi.
- Apabila terdapat peningkatan dalam keluaran, harga tidak akan meningkat.
b) Pertengahan
- persaingan antara firma akan berlaku untuk mendapatkan sumber yang semakin berkurangan.
- Keadaan ini akan mendorong harga input untuk meningkat, iaitu kos pengeluaran akan meningkat.
c) Menegak (Jeda Klasik)
- pada tahap ini, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh.
- Ia sukar untuk meningkatkan keluaran kecuali berlakunya peningkatan harga.
- Pada tahap ini, firma akan bersaing untuk mendapatkan sumber& tingkatkan keluaran.
5.2.2 Penentu Keluk Penawaran Agregat
Harga merupakan salah satu penentu keluk AS.
Perubahan harga hanya akan membawa perubahan disepanjang Keluk Penawaran Agregat iaitu perubahan dalam kuantiti keluaran yang ditawarkan. Selain daripada faktor harga, faktor-faktor lain yang boleh mengalihkan keluk AS ialah :
a) Harga Input
i. Sumber Domestik
- merangkumi tanah, buruh, modal & usahawan.
ii. Sumber yang Diimport
b) Produktiviti
- mengukur keluaran benar secara purata (jumlah keluaran bahagi jumlah input)
- peningkatan produktiviti bermakna ekonomi menikmati banyak keluaran benar daripada sumber yang terhad
c) Dasar Kerajaan
i. Cukai & subsidi perniagaan
- peningkatan cukai perniagaan seperti cukai jualan eksais akan meningkatkan kos pengeluaran.
ii. Kawalan (Regulation)
- kawalan lazimnya dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengawal pengeluaran sesuatu barang.
d) Persekitaran
- ia merangkumi cuaca, bencana alam & peperangan

5.3 TAHAP KELUARAN & HARGA KESEIMBANGAN
5.3.1 Perubahan Keseimbangan
a) Perubahan Permintaan Agregat (AD)
- peralihan keluk AD berlaku jika salah satu daripada komponen Perbelanjaan Agregat atau faktor penentu AD selain daripada paras harga mengalami perubahan
b) Perubahan Penawaran Agregat (AS)
- harga & kuantiti output keseimbangan bagi barang & perkhidmatan berubah apabila Keluk Penawaran Agregat mengalami peralihan
- peralihan keluk AS disebabkan oleh faktor penentu keluk AS selain daripada paras

5.4 PERMINTAAN AGREGAT (AD) & PENAWARAN AGREGAT (AS) : DASAR BELANJAWAN & DASAR KEWANGAN
Pendekatan atau modal AD & AD boleh digunakan untuk menganalisis kesan Dasar Belanjawan & Dasar Kewangan.
Dasar ini terbahagi kepada 2 iaitu Dasar Mengembang & Menguncup.

5.5 PEMBENTUKAN KELUK PENAWARAN AGREGAT (AS) JANGKA PANJANG
Penyelarasan boleh dilakukan untuk disesuaikan dengan perubahan yang berlaku berdasarkan pengetahuan terhadap paras harga yang sebenar. Penyelarasan tersebut menyebabkan tidak berlaku kejutan harga dalam jangka panjang
5.5.1 Keluk Penawaran Agregat Jangka Panjang
Keluk AS jangka panjang menegak kerana dalam jangka panjang penyelarasan akan berlaku. Dalam jangka panjang sama ada dasar mengembang atau menguncup (belanjawan atau kewangan) dijalankan, perubahan hanya akan berlaku
pada paras harga sahaja.


RUMUSAN

Permintaan agregat adalah keseluruhan pemintaan terhadap barang & perkhidmatan oleh pengguna dalam ekonomi.

Keluk Permintaan Agregat (AD) adalah bercerun negatif, yang menunjukkan hubungan negatif antara harga & tahap keluaran dengan andaian
faktor-faktor lain adalah tetap(tidak berubah). Faktor-faktor yang menyebabkan Keluk Permintaan Agregat (AD) bercerun negatif adalah
kesan kekayaan, kadar bunga & kesan pembelian asing.

Perbelanjaan agregat adalah jumlah perbelanjaan isi rumah, firma, kerajaan & sektor asing.

Penawaran agregat bermaksud jumlah penawaran bagi barang & perkhidmatan dalam ekonomi.

Penawaran agregat boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu mendatar (Jeda Keynesian), pertengahan & menegak (Jeda Klasik).

Penawaran agregat ditentukan oleh harga input, produktitviti, dasar kerajaan & persekitaran.

Perubahan keseimbangan boleh berlaku akibat daripada perubahan keluk permintaan agregat & penawaran agregat.

Dasar belanjawan melibatkan perbelanjaan kerajaan & cukai, manakala dasar kewangan melibatkan penawaran wang. Dasar ini terbahagi
kepada 2 iaitu dasar mengembang & menguncup. Dasar mengembang akan mengalihkan keluk AD ke kanan, manakala dasar menguncup akan
mengalihkan keluk AD ke kiri.

Keluk AS jangka panjang adalah menegak kerana dalam jangka panjang penyelarasan akan berlaku.

 
 
[lebih informasi]

Hak Cipta Terpelihara © 2005. KKOUM.COM®. Bahan-bahan di laman web ini adalah untuk kegunaan persendirian sahaja.
Sebarang bentuk penyalinan, siaran, cetakan semula artikel dan gambar untuk kegunaan komersil adalah dilarang.
Sebarang pertanyaan mengenai laman web sila email ke webmaster atau hubungi talian 06-7611003